كارگاه تنظیم و اركستراسیون آکادمی رومی
Arrangement & Orchestration workshop - Behzad Abdi Rumi - Music Academy

مدت زمان كارگاه: ٣ جلسه
مدرس : بهزاد عبدى
شروع دوره: اسفند ٩٦
پايان دوره: اسفند ٩٦